Жигоренко Ірина Юріївна

Посада: завідувач кафедри німецької філології, доцент

Вчений ступінь: доцент

Вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут в 1993 році за спеціальністю «Учитель біології та німецької мови», з вересня 1993 року працює викладачем німецької мови на філологічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного інституту. Навчалася в аспірантурі Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв), у 2011 році захистила кандидатську дисертацію (за спеціальністю 10.02.15 − загальне мовознавство) на тему «Концепт кохання в сучасному німецькомовному й українському художньому тексті: лінгвокогнітивні та функціонально-прагматичні особливості», під керівництвом доктора філологічних наук, професора Науменка Анатолія Максимовича.

Коло наукових інтересів: психолінгвістика, соціолінгвістика, когнітивна лінгвістика, перекладознавство, загальне мовознавство. Автор майже 70 публікацій, з них: 45 наукового та 21 навчально-методичного характеру («Займенниковий ритм як засіб визначення рамок спостереження», «Синтагма як одиниця ритму художньої прози», «Функції семантичного ритму в художньому прозовому творі (на матеріалі сучасної німецької літератури)», «Тесты о любви как экспликатор концепта «любовь»», «Концепт «LIEBE» у німецькомовній драмі», «Особливості концепту МАГІСТР у творах Германа Гессе», «Ритм прози як засіб вивчення ідіостилю», «Семантичні ролі чоловіків-наречених у німецькомовній любовній драмі», «Атрибутивні словосполучення у творах Германа Гессе як засіб вираження авторського світобачення», «Zum Problem der Rhythmusforschungen der Prosa in der europäischen Sprachwissenschaft», «Відбиття віку автора у тексті: постановка проблеми», «Die Evolution des individuellen Konzeptes KLOSTER im Deutschen (am Beispiel der Werke von Hermann Hesse)», «Трансформація концепту KLOSTER у творах Г. Гессе», «Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. Übungsbuch», «Interkulturelle Kommunikation. Übungsbuch», «Geschäftsdeutsch», «Kommunikativ-pragmatische Methoden in der Text- und Diskursanalyse» та ін.).

Навчальні дисципліни:

 1. Лінгвокраїнознавство німецької;
 2. Лінгвістичний аналіз німецькомовного тексту;
 3. Стилістика сучасної німецької мови;
 4. Теоретична граматика німецької мови;
 5. Література німецькомовних країн;
 6. Теорія і практика перекладу;
 7. Основна іноземна мова (німецька);
 8. Латинська мова.

Посилання на профілі в наукометричних базах: 

 1. Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=FOE3szIAAAAJ&hl=ru
 2. ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-1586-5712 
 3. ResearcherIDhttp://www.researcherid.com/rid/C-7646-2018 

Надольська Юлія Анатоліївна

Посада: доцент кафедри німецької філології

Вчений ступінь: доцент

Вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька, англійська)» (2003 р.). Навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та захистила дисертацію на тему «Тенденції розвитку освіти та педагогічної думки на Півдні України другої половини ХІХ - початок ХХ століття».

Лебєдєва Олена Анатоліївна

Посада: старший викладач кафедри німецької філології 

Закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю «Філолог. Викладач німецької мови і літератури». Навчалася в аспірантурі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Германські мови».
Має міжнародно-визнані сертифікати: Сертифікат з німецької мови Goethe-Institut рівня C2, Сертифікат університету м.Кассель (Німеччина) з методики викладання німецької мови, Сертифікат з права проведення іспитів з німецької мови Goethe-Institut рівня від А1 до В2 для дорослих і молоді.
Працює на кафедрі з 1991 року. З 2002 року - керівник Центру німецької мови і навчально-методичної літератури Goethe-Institut в Мелітополі.

Коло наукових інтересів: практика та методика викладання німецької мови як іноземної. 

Посилання на профілі в наукометричних базах: 

 1. Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&authuser=2&user=nq6NSeQAAAAJ
 2. ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-8882-313X
 3. ResearcherIDhttp://www.researcherid.com/rid/H-1943-2018 

Мінькова Ганна Юріївна

Посада: асистент кафедри німецької філології 

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю “Учитель біології та німецької мови” (1993 р.). З 1993 року працює викладачем німецької та латинської мови на філологічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. В 2010 закінчила аспірантуру при Чорноморському державному університеті імені Петра Могили (м.Миколаїв) (за спеціальністю 10.02.15 - загальне мовознавство).

Коло наукових інтересів: прагматика тексту; когнітивна лінгвістика: концептологія; функціональна граматика, конструкційна граматика, фреймова семантика, семасіологія; загальне мовознавство; теоретичне та прикладне перекладознавство; методика викладання природничих дисциплін у білінгвістичних класах; психолінгвістика тощо; наукові дослідження ведуться на матеріалі німецької, англійської, польської, чеської, української, російської, латинської, давньогрецької мов.

Автор більше 50 публікацій («Інтерпретація чи обробка?», «Die Übersetzung des schöngeistigen Werkes aus antropozentrischer Sicht», «Специфика лингвистического воплощения концептуальной структуры романов Франца Кафки», «Контекстологічний аналіз концептів роману Ф.Кафки “Замок”», «Дослідження концептів з позиції шкіл когнітивної лінгвістики», «Когнітивність ядра та периферії концептосфери MENSCH/ЛЮДИНА», «Концепт LEUTE/ЛЮДИ – складник матриці концептосфери MENSCH/ ЛЮДИНА», «Місце концепту FRAU/ЖІНКА в структурі лексико-семантичного поля концептосфери MENSCH/ЛЮДИНА», «Когнітивні особливості будови ядра та периферії концептосфери MENSCH/ ЛЮДИНА (на матеріалі німецькомовного та україномовного тексту)», «Тенденції розгортання матриці концептосфери MENSCH/ ЛЮДИНА», «Роль конотативного компоненту у експлікації концепту», «Від граматики конструкцій до конструкційних сітей»; методичні посібники: Methodische Empfehlungen zur Hauslektüre des KriminalromansDas Zweite Opfervon Günter Radtke; Methodischer Einleitungsstoff für das SpeziallehrfachKonzept: Paradigmaformung“ (für die Studierenden der deutschen Sprache als Hauptfach); Modelle der philologischen Textuntersuchung та ін.).

Навчальні дисципліни:

 1. Основна іноземна (німецька) мова (магістратура);
 2. Друга іноземна (німецька) мова;
 3. Практичний курс латинської мови;
 4. Давньогрецька мова;
 5. Практична фонетика німецької мови;
 6. Аналітичне читання основною  іноземною (німецькою) мовою;
 7. Іноземна (німецька) мова для академічного спілкування;
 8. Теорія і практика перекладу;
 9. С/к з першої іноземної (німецької) мови «Концепт: становлення парадигми». 

Посилання на профілі в наукометричних базах: 

 1. Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=KYrppeAAAAAJ&hl=ru  
 2. ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-9941-6863
 3. ResearcherIDhttp://www.researcherid.com/rid/C-7835-2018  

Фесенко Євгенія Вікторівна

Посада: асистент кафедри німецької філології

Закінчила у 2004 році Запорізький державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (німецька)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача німецької мови та літератури у вищих навчальних закладах, викладача англійської мови. З 2012 по 2015 рр. навчалася в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету, спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

З вересня 2018 року є заступником декана філологічного факультету з навчальної роботи. 

Коло наукових інтересів: порівняльне літературознавство, інтермедіальність.

Посилання на профілі в наукометричних базах: 

 1. Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ilNd98cAAAAJ&hl=ru
 2. ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-2134-262X
 3. ResearcherIDhttp://www.researcherid.com/rid/B-3871-2018 

Назаренко Ірина Володимирівна

Посада: асистент кафедри німецької філології

У 2002 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)».                                                                                        

Пошукач Київського національного лінгвістичного університету. Спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Коло наукових інтересів: література закордонних країн; перекладознавство; загальне мовознавство.

Посилання на профілі в наукометричних базах: 

 1. Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=bPBg1gsAAAAJ&hl=ru
 2. ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-0105-5703
 3. ResearcherIDhttp://www.researcherid.com/rid/C-3743-2018

Єпіфанцева Лариса Анатоліївна

Посада: асистент кафедри німецької філології

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю «Українська мова і література та мова і література» (1998 р.). Навчалася в аспірантурі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та захистила дисертацію на тему «Лінгвокультурологічний потенціал бібліонімів на матеріалі німецькомовного публіцистичного дискурсу» (за спеціальністю: 10.02.04 - германські мови).

Долинна Олена Миколаївна

Посада: асистент кафедри німецької філології

Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Географія та іноземна мова» (1993 р.). В університеті працює з 1993 року.

Завідувач відділу аспірантури та докторантури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Сайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

 .